Meer weten over grondwater in Den Haag

Grondwater in Den Haag

Grondwater is het water dat je tegenkomt wanneer je een gat graaft in de grond. Het grondwater bevindt zich tussen de deeltjes (zand, klein, veen) in de bodem en kan tussen deze deeltjes door stromen. De grondwaterstand varieert door het jaar heen, vooral onder invloed van neerslag en verdamping. Ook is de grondwaterstand van plaats tot plaats anders.

Grondwatersysteem Den Haag

Het grondwatersysteem van Den Haag is in te delen in 4 typen: het duingebied, de binnenduinrand, het stedelijk boezemgebied en de polders. Het grondwatersysteem is complex, omdat het wordt beïnvloed door vele factoren. In het duingebied en in de binnenduinrand ligt het grondwater diep onder het straatniveau. In deze gebieden kunnen grote schommelingen in de grondwaterstand optreden. Die schommelingen gaan langzaam, stijgingen en dalingen nemen meerdere maanden in beslag. In het stedelijk boezem- en poldergebied is dit anders; hier reageert de grondwaterstand sneller op neerslag, namelijk binnen enkele dagen. De grondwaterstand wordt hier beïnvloed door watergangen, drainage en ondergrondse constructies.

Wie is verantwoordelijk voor het grondwater?

Volgens de Waterwet is een woningeigenaar verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder zijn huis en bijbehorende tuin. De gemeente is verantwoordelijk voor de grondwaterstand in de openbare ruimte, zoals straten, stoepen en plantsoenen. Daarnaast heeft de gemeente volgens de Waterwet een grondwaterzorgplicht. Dit betekent dat ze bij structurele vochtproblemen moet kijken of de grondwaterstanden op het openbaar terrein te hoog zijn. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geeft de gemeente aan wanneer ze wel of geen actie onderneemt.

Volgens het Bouwbesluit 2012 is het niet nodig dat kelders en kruipruimtes die als opslagruimte worden gebruikt water- c.q. vochtdicht zijn. Wanneer een kelder als verblijfsruimte wordt gebruikt, dient dit wel het geval te zijn. De woningeigenaar is hier zelf verantwoordelijk voor.

De gemeente registreert in elk geval alle meldingen van overlast en probeert u verder op weg te helpen. De gemeente beoordeelt of de grondwaterstand in uw wijk of straat regelmatig te hoog is. Hierbij houdt de gemeente als richtwaarde een grondwaterstand van 70 cm onder het straatniveau aan. De gemeente heeft verspreid over de stad grondwatermeetpunten geplaatst. Op http://www.grondwaterdenhaag.nl kunt u zien hoe hoog het grondwater bij u in de wijk is.

Wanneer er meer mensen in uw straat grondwateroverlast hebben, kan de gemeente overwegen om in bijzondere situaties onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld of maatregelen in de openbare ruimte helpen tegen de grondwateroverlast. In de praktijk is het verlagen van de grondwaterstand niet altijd haalbaar, want te lage grondwaterstanden kunnen ook schadelijk zijn voor huizen, wegen en groen.

Het treffen van maatregelen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de aanleg van drainage, overweegt de gemeente alleen wanneer de grondwaterstand in de straat daadwerkelijk een groot deel van het jaar te hoog is (hoger dan 70 centimeter). Daarnaast moeten deze maatregelen doelmatig zijn. Dit wil zeggen dat de kosten in verhouding staan tot wat het oplevert.

Hoe kan ik een melding doen over grondwateroverlast?

Wanneer u grondwateroverlast ervaart en er zelf niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan onder andere door het doen van een melding via internet.